九年级语文第六单元检测试卷

2019-01-10 九年级

 一、基础知识及运用(共22分)

 1、请给加点的字注音。(2分)

 又何间焉( ) 望其旗靡( ) 形貌昳丽( ) 期年( )

 荷担者( ) 无穷匮( ) 窈窕淑女( ) 寤寐( )

 2、你能说出加点词语的意思吗?(2分)

 A、肉食者鄙,未能远谋( )B、吾妻之美我者,私我也( )

 C、汝心之固,固不可彻( )D、溯洄从之,道阻且长( )

 3、找出句中的通假字,并解释其意思(2分)

 A、小惠未徧,民弗从也

 通 的意思。

 B、寒暑易节,始一反焉

 通 的意思。

 C、甚矣,汝之不惠

 通 的意思。

 D、一厝朔东,一厝雍南

 通 的意思。

 4、下列句中不是倒装句的一项是( )(2分)

 A、何以战? B、此所谓战胜于朝廷

 C、遂率子孙荷担者三夫 D、溯游从之,宛在水中央

 5、下列句中加点的词与现代汉语意义相同的一项是( )(2分)

 A、可以一战 B、宫妇左右莫不私王

 C、何苦而不平 D、参差荇菜,左右流之

 6、下列句子翻译不正确的一项是( )(2分)

 A、牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

 译:用来祭祀的牛、羊、猪、玉器和丝织品,我不敢虚报,一定以实情相报。

 B、吾妻之美我者,私我也。

 译:我的妻子认为我美,是因为她认为我自私。

 C、以君之力,增不能损魁父之丘,如太行王屋何?

 译:凭你的气力,连魁父这座小山也不能挖平,能把太行王屋怎么样呢?

 D、溯洄从之,道阻且右。

 译文:逆流而上去追寻她,道路艰难又曲折。

 7、按要求默写课文中的句子。(七题任选六题,共6分)

 A、 ,未能远谋。

 B、衣食所安 ,必以分人。

 C、 ,受上赏。

 D、令初下,群臣进谏, 。

 E、蒹葭苍苍, 。F、蒹葭萋萋, 。

 G、蒹葭采采, 。

 8.毕业晚会上,同学们欢聚一堂,有的在依依话别,难舍难分;有的在憧憬未来,畅谈人生。这时,请你从中国古诗词中任选两句表现离情别意和思想抱负的诗(含词曲)句,作为临别赠言献给他们。(4分)

 示例:

 (1)山回路转不见君,雪上空留马行处。(离情别意)

 (2)了却君王天下事,赢得生前身后名。(思想抱负)

 临别赠言:

 第(1)句 (离情别意)

 第(2)句 (思想抱负)

 二、阅读欣赏(35分)

 (一)、阅读《邹忌讽齐王纳谏》选段,回答1~5题。(13分)

 邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日,徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

 于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

 王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

 1. 我能解释下列加点的词语。(4分)

 形貌昳丽 ( ) 暮寝而思之 ( )

 王之蔽甚矣( ) 时时而间进 ( )

 2.我能用现代汉语翻译下面各句。(2分)

 宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王。

 3.从文中可以看出邹忌是一个怎样的人?(2分)

 我的评价:

 4.文中依次叙述“令初下”、“数月之后”、“期年之后”进谏的人数,说明了什么?(2分)

 我的理解:

 5.齐王接受邹忌的进谏,最后“战胜于朝廷”。而在社会生活中,某些部门的“意见箱”形同虚设,往往是“一把手”说了算。假如你是纪检书记,你打算怎样整治这种不良的工作作风?(3分)

 我的做法:

 (二)、阅读《曹刿论战》,回答1~5题。(18分)

 十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

 公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

 既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

 1.我能解释下面各句中的加点字。(4分)

 又何间焉 肉食者鄙 小惠未徧 小大之狱

 2.我能用现代汉语翻译下面各句。(4分)

 ①忠之属也。可以一战。

 ②一鼓作气,再而衰,三而竭。

 3.理解填空。(2分)

 ①“忠之属也”具体指的是: 。

 ②“下视其辙,登轼而望之”的原因是: 。

 4.本文略写了哪一部分的内容?结合你的写作经验,谈谈作者这样安排的用意。(2分)

 我的理解:

 5.齐鲁长勺之战是中国历史上以弱胜强的著名战例之一,结合课外积累,你能举出另两个以弱胜强、以少胜多的战例吗?(2分)

 我的积累:

 6.鲁国获胜的原因有哪些?你感受最深的一点是什么?结合实际简要谈谈。(4分)

 获胜原因:

 我的感受:

 (三)阅读《关雎》,回答1---4题(11分)

 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。参差荇菜,左右流之。

 窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。优哉游哉,辗转反侧。

 参差荇菜,(①)。窈窕淑女,(②)。

 参差荇菜,(③)。窈窕淑女,(④)。

 1、请解释下列加横线的字(4分)

 A、君子好逑:B、参差荇菜:

 C、寤寐求之:D、左右芼之:

 2、选择下列诗句放到文中①②③④处,保持诗文的完整,正确的顺序是① ② ③ ④ (2分)

 A、钟鼓乐之 B、左右采之 C、左右芼之 D、琴瑟友之

 3、请从诗中找出三个成语(3分)

 A、 B、 C、

 4、下列说法有误的一项是( )(2分)

 A、《关雎》选自《诗经·秦风》,是一首描写青年热恋采集荇菜女子的诗。

 B、“兴”是本诗的主要表现手法。

 C、本诗结构严谨,起伏相间,四字句贯穿全篇,节奏欢快,形式整齐,感情奔放。

 D、诗句多用“参差”、“辗转”、“窈窕”等双声叠韵词,更增强了诗歌音调的和谐。

 (四)阅读下列文言文,完成12~16题。(15分)

 愚公移山(节选)?

 北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉

 河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙,子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

 1、解释下列句子中加点词的意义。(2分)

 (1)惩山北之塞,出入之迂也。 惩:

 (2)汝心之固,固不可彻。 固:

 2.用现代汉语写出文中两处画线句子的意思,并要注意准确表现说话者的不同语气。(4分)

 (1)吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?

 (2)子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

 3.?文中将愚公率领子孙们决心挖山不止的壮举与智叟 的态度形成鲜明对比;并主要运用 的描写手法来表现情节内容,塑造人物形象。(2分)

 4.在你所熟知的古代寓言、神话故事中,还有哪些与《愚公移山》的意义相同?请写出故事的题目,不少于两个。(4分)

 5.读完这则故事后,有人认为愚公不愚,智叟不智;但也有人认为愚公确实很愚,而智叟才是有头脑的人。对此,你是如何看待的?请写出你的真实想法。要求观点明确,言之成理。(3分)

 三、名著阅读:(11分)

 我走进了另一间屋子,但是马上就要退出来,差点被一种可怕的臭气熏倒。我的向导催促我走进去,悄悄地告诉我:不要得罪他们,他们会恨你入骨,因此吓得我连鼻子都不敢堵。这个房间里的设计家是学院里资格最老的学者,他的面孔和胡子都是淡黄色的;手上、衣服上都涂满了污秽。我被介绍给他的时候,他紧紧地拥抱我,当时我多么想找一个借口谢绝他这种亲热的礼仪啊。他自从到科学院工作以来,就是研究怎样把人的粪便还原为食物。他把粪便分成几部分,去掉从胆汁里得来的颜色,让臭气蒸发,再把浮着的唾液除去。每星期人们供给他一桶粪便,那种桶大约有一个布利斯脱酒桶那么大。

 (1)文段选自文学名著《 》,作者是 。(2 分)

 (2)文段提到的主人公“我”是指 ,写了他在

 (地方)遇到的怪事。(2分)

 (3)这里的科学家搞什么实验?这个实验有科学根据吗?作者为什么这样写?(3分)

 (4)在当今社会,也有类似的做法,你能举出一例来分析吗?(2分)

 (5)在文段中,作者想说明一个什么道理?(2分)

 四、作文(60分)

 1、按要求完成下面的作文。(60分)

 提示: 在人的.一生中,果断坚定,把握机会,就可能品尝到成功的欢乐;犹犹豫豫,瞻前顾后,就可能错过很多机会,甚至留下永远的遗憾。不是吗?想想看,由于鼓起勇气,把握住了机会,你可能在别人最需要帮助的时候伸出了援助之手,你可能高质量地完成了一个复杂的实验,你可能说出了积蓄已久的心里话;相反,由于胆怯畏缩,犹豫不决,你可能失去过一个展示自己的机会,你可能和一段纯真的友谊擦肩而过,你可能使集体在一次竞赛中与第一名失之交臂……请你写一篇作文,写出你初中生活中类似的经历和感受,或就果断坚定、把握机会等问题谈出你的看法。

 要求:

 1、自拟的题目,文体不限。

 2、字数600字以上。书写要工整,标点要正确。

 答案:

 1、jiàn mǐ yì jī hè kuì yǎotiǎo wùmèi 2、A、鄙陋,文中指目光短浅 B、偏爱C、通 D、上水、逆流 3、A、“徧”通“遍”;遍及,普遍 B、“反”通“返”;往返 C、“惠”通“慧”;聪明 D、“厝”通“措;放置 4、D 5、D 6、B 7、A、肉食者鄙B、弗敢专也 C、群臣吏民能面刺寡人之过者 D、门庭若市 E、白露为霜 F、白露未晞 G、白露未已答案:8.示例:离情别意:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 海内存知己,天涯若比邻。

 思想抱负:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

 一)、1.①光艳美丽;②睡觉;③因受蒙蔽而不明;④间或,偶然。2.王后、王妃和左右的待从没有不偏爱大王的,朝廷上的臣子没有不害怕大王的,全国的人没有不想求得大王的(恩遇)的。3. 有点虚荣,但头脑冷静,善于思考,实事求是。(能正确对待别人的批评与表扬等,合理即可。)4. “令初下” “门庭若市”说明齐王治政问题很大;“数月之后,时时而渐进”说明齐王逐渐采纳了很多意见,不断改进了方法;“期年之后” “无可进者”说明齐王已完全采纳了群臣吏民的意思,国家大治。5. 如:加强行政监督,接受群众监督和举报等,合理即可。

 二)、1.①参与;②目光短浅;③通“遍”,遍及;④案件。2.第一次击鼓能振作士兵的勇气,第二次击鼓士气就低落了,第三次击鼓士气就消失了。3. ①小大之狱,虽不能察,必以情。②夫大国,难测也,惧有伏焉。4. 略写了战争双方的对峙、交锋,详写了曹刿在战前、战中的表现,作者这样安排,突出了曹刿的“远谋”。5. 巨鹿之战、马陵之战、赤壁之战、淝水之战、官渡之战;6.如:取信于民,获得人民的支持;善于分析敌情,把握战机;善于听取并采纳群众的意见。(言之成理即可)

 (三)1、A、配偶。B、长短、高低、大小不齐。C、寤,醒时。寐,睡时。这里指日日夜夜。D、挑选。2、①B②D③C④A3、A、梦寐以求 B、求之不得 C、辗转反侧 4、A

 (四)1.(1)苦于

 (2)顽固

 2.意思表达符合原意,能准确表达言者的语气即可。

 3.嘲讽、怀疑 语言、动作

 4、示例:夸父逐日、精卫填海等。

 5、充分尊重学生独特的理解认识,只要符合要求即可

 三、名著答案:(1)《格列佛游记》 斯威夫特 (2)格列佛 拉各多

 (3)研究怎样把人的粪便变成食物、没有、讽刺当代科学,讽刺有些科学家带有荒唐成份的行为。

 (4)示例:打着科学的幌子搞算命、采用电脑起名、测前途等。

 (5)说明搞科学研究,必须脚踏实地,实事求是地进行有科学根据的实验,而不应打着科学的幌子搞迷信活动和欺诈活动的道理。

 四、略(作文)

【九年级语文第六单元检测试卷】相关文章:

1.九年级语文上册第六单元检测试卷

2.九年级语文上册第六单元检测试卷试题

3.初二语文上学期第六单元检测题

4.小学五年级下册语文第六单元检测试卷试题

5.2017八年级语文上学期第六单元检测试卷

6.初三语文下册第六单元检测卷与答案

7.九上语文第六单元综合测试卷

8.初三语文下册第六单元测试卷