QQ搞笑语录-论语

2017-09-23 搞笑语录

 庚辰立冬,游网数时,大快,作此篇,兼怀聊友。

 子曰:“网而时上之,不亦说乎?有mail自远方来,不亦乐乎?人不聊而不愠,不亦君子乎?”

 子曰:“聊故而知新,可以为虾矣。”

 子曰:“网而不聊则罔,聊而不down则殆。”

 子曰:“速度喻于命,时间喻于钱。”

 子贡问曰:“大虾何以谓之‘虾’也?”子曰:“敏而好网,不齿网费,是谓之‘虾’曰。”

 袁公问:“弟子孰为好网?”

 孔子对曰:“有颜回者好学,不聊天,不灌水。不幸短命死矣,作业太重,考试大多尔。”

 袁公问:“弟子孰为好网?”

 孔子对曰:“有颜回者好网,不食饭,不夜眠。不幸短命死矣,速度太慢,网费大贵尔。”

 子曰:“知网不如好网者,好网不如乐网者。”

 子曰:“默而回之,聊而不厌,打字不倦,网费于我哉?”

 子在齐闻韶,三月不知肉味,曰:“日日上网之至于此也。”

 子曰:“加我数元,上网可注册,可以免费升级矣。”(共享软件)

 子曰:“我非生而知网者,好聊,敏以求OICQ者也。”

 子曰:“三人上网必有大虾焉;择其善者而学之,其不善者而黑之。”

 子曰:“冲浪坦荡荡,Money长戚戚。”

 子在川上曰:“逝者如网费,不舍昼夜。”

 子曰:“吾未见好网,吾好色者也。”

 子曰:“三军可以夺帅,网虫不可夺速也。”

 子曰:“人无上线,必有近优。”

 子曰:“虾而不傲,是谓之虾矣。”

 子曰:“吾尝终日不食,终夜不寝,以网;不速,不如下也。”

 子曰:“道不同,不相为聊。”